Begeleiding

Op Het Noordik kun je op verschillende gebieden begeleid worden door decanen, mentoren en vertrouwensdocenten. Er zijn verschillende soorten begeleidings- en bijlessen mogelijk. Ook kunnen we je helpen als je bijvoorbeeld dyslectisch (woordblind) bent of last hebt van examenvrees.

Centraal meldpunt
De school heeft een centraal meldpunt voor problemen van allerlei aard. Hier kun je je melden als je bijvoorbeeld problemen hebt of wanneer je uit de klas bent gestuurd of wordt gepest. Bij het centraal meldpunt word je altijd opgevangen. Tijdens schooluren is er altijd iemand aanwezig:
• Op de vestiging Noordikslaan is dat de centrale balie in de nieuwbouw van de aula.
• Op de vestiging Vroomshoop is dat de LB (Leerling begeleiding).
• Op de vestiging Vriezenveen wordt het de Boemerang genoemd.
• Op de vestiging Catharina van Renneslaan is er het Pluspunt, waar leerlingen terecht kunnen.

De mentor, het eerste aanspreekpunt

De mentor is de contactpersoon van een klas en kan bemiddelen bij het oplossen van moeilijkheden met leren of bij pesten. Elke klas heeft een eigen mentor. Binnen het AVA-onderwijs op de C. van Renneslaan hebben groepen leerlingen in plaats van een mentor een coach, waarmee elke leerling afzonderlijk enkele malen per week contact heeft.

De mentor bezoekt voor de kerstvakantie alle brugklasleerlingen thuis. Ook kunnen ouders, na de eerste, tweede of derde periode (afhankelijk op welke vestiging) een 10-minutengesprek voeren met de mentor of met een aantal docenten. Indien nodig, kunnen ze altijd contact opnemen met de mentor, de docenten of teamleider.

Op de C. van Renneslaan wordt een zogeheten trialoog gehouden, waarbij de leerling in gesprek gaat met ouders en de mentor/coach.

Teamleiders en decaan

Binnen de vestigingen worden de onderwijsteams aangestuurd door een teamleider. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan bepaalde groepen leerlingen.

De decaan helpt bij oriëntatie op studie en beroep. Je krijgt in het voortgezet onderwijs vaak te maken met keuzes. Bijvoorbeeld voor een vervolgstudie of voor een beroep. We besteden dan ook veel aandacht aan loopbaanbegeleiding (LOB). De decaan geeft veel informatie en helpt je belangrijke toekomstbeslissingen te nemen. Daarnaast kan de decaan ook informatie geven over studiefinanciering. Jij, maar ook je ouders, kunnen op afspraak met de decaan overleggen.

De vertrouwenspersoon helpt

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terechtkunt als je een probleem hebt waarover je moeilijk met anderen kunt praten. Zo’n probleem kan en mag van alles zijn. Een vertrouwenspersoon luistert naar je en kijkt met jou hoe je dat probleem het beste kunt aanpakken. Je kunt altijd een afspraak maken met een vertrouwenspersoon. Je hoeft dat niet eerst met iemand anders te bespreken, maar het mag natuurlijk wel. Ook als je vragen hebt over seksualiteit of je seksuele geaardheid, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. Wie de vertrouwenspersonen zijn, vindt je op onder de vestigingsspecifieke informatie op de website onder ‘Zorg en aandacht.’

Bij ernstige klachten kan de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. De school heeft hiervoor een klachtenregeling opgesteld. Wanneer we ons zorgen maken om jou, kun je besproken worden in het interne Schoolondersteuningsteam (SOT) en zonodig hier naar worden doorverwezen. Dit om de hulp te kunnen bieden die bij jou past. Indien nodig kun je ook een anti-pest coördinator inschakelen. Kijk voor de contactpersonen op noordikscholen.nl onder ‘begeleiding’.

Rekenen en taal

Op de vmbo-vestigingen van Het Noordik is er extra aandacht voor taal en rekenen. Op elke vestiging is een route uitgestippeld, waarbij je op een leuke manier met taal en rekenen aan de slag gaat. De vestiging Vroomshoop heeft een lessenserie taal opgezet en tevens rekenen als volwaardig vak opgenomen in de lessen. Het vak wordt gegeven in alle leerjaren. De extra reken- en taaluren op de vestiging C. van Renneslaan zijn ondergebracht bij respectievelijk wiskunde en Nederlands. De vestiging Vriezenveen besteedt eveneens in de bestaande lessen extra aandacht aan rekenen en taal.

Op de vestiging Noordikslaan staat er een uur taal en rekenen op het rooster in klas 2 en 4. Bij taal wordt aandacht gegeven aan schrijven en begrijpend lezen. In klas 1 wordt bij alle vakken aandacht besteed aan taal. Bij rekenen wordt gebruikgemaakt van de methodes Smart rekenen en Rekenblokken. Je doet een toets op het niveau dat bij jou past. Haal je het niet, dan gaan we kijken hoe of we dit met extra ondersteuning kunnen verbeteren.

Remedial teaching (RT): hulp bij leerproblemen

Je kunt op school door verschillende oorzaken een achterstand oplopen. Een niet-effectieve werk- of studie-methode, een leerstoornis zoals dyslexie, je thuissituatie of persoonlijke problemen zijn hiervan voorbeelden. Je komt dan in aanmerking voor extra begeleiding. De remedial teacher bekijkt met jou wat de oorzaken zijn van jouw leerproblemen en hoe je gewend bent te
leren. Vervolgens oefen je hoe je het leren anders zou kunnen aanpakken.

Motorische remedial teaching (MRT):

Een minder goed ontwikkelde motoriek kan leiden tot een verkeerde manier van bewegen. Door middel van speciale oefeningen kan worden voorkomen dat je op latere leeftijd problemen krijgt door zo’n verkeerde
lichaamshouding.

Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen of spellen op woordniveau. Dyslexie heeft gevolgen bij alle vakken die een beroep doen op functioneel lezen en schrijven. De snelheid en accuratesse bij het begrijpend en studerend lezen en
bij het juist spellen en construeren van teksten worden erdoor beïnvloed. Op Het Noordik kun je met dyslexie gebruikmaken van een aantal faciliteiten. Zo kun je bijvoorbeeld 20 procent meer tijd gebruiken bij toetsen en worden spellingsfouten minder zwaar aangerekend. Bij de examens kunnen leerlingen met een dyslexieverklaring gebruikmaken van de faciliteiten, die vastgelegd zijn in het Eindexamenbesluit. Tijdens het brugklasjaar kun je met dyslexie wekelijks in kleine groepjes begeleiding krijgen van de remedial teacher. In latere schooljaren kun je met vragen op afspraak bij de remedial teacher terecht

Dyscalculie

Dyscalculie betekent letterlijk: ‘niet kunnen berekenen’. Het gaat hier om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot, accuraat oproepen of toepassen van reken- en wiskundekennis. Leerlingen met dyscalculie krijgen 20 procent meer tijd bij rekenen wiskundetoetsen en mogen gebruikmaken van een rekenkaart en een rekenmachine. Bij het rekenexamen krijg je de mogelijkheid om een aangepaste toets te maken.

Meergetalenteerdheid

De leerlingen van de brugklas (havo/vwo) worden allemaal getest op meergetalenteerdheid. Behalve een begeleider voor meergetalenteerde leerlingen, zijn er ook coaches aangesteld die zorgen voor gerichte ondersteuning van de MGT-leerlingen.

Sociale vaardigheden, faalangst en examenvrees

Sociale vaardigheden zijn in onze samenleving erg belangrijk. We besteden op school dan ook aandacht aan omgangsvormen, sociale redzaamheid en het sociaal functioneren in de groep of klas. We noemen dit SoVa-training en bieden dit of in de klas of in kleine groepjes aan. Ook kunnen sommige leerlingen als een berg opzien tegen allerlei vormen van toetsing. Van repetities, spreekbeurten, schoolonderzoeken en examens kun je behoorlijk zenuwachtig raken. Mocht je faalangst hebben, dan kun je hierin worden begeleid. Dit noemen we faalangstreductie of examenvreestraining. Deze trainingen worden verzorgd door speciaal geschoolde docenten, door maatschappelijk werk of door de GGD.

Vaardigheden

Op de vestiging Vriezenveen krijgen alle brugklassers het vak MSC. De lessen zijn onderverdeeld in een serie van steeds acht lessen of vakgebieden. De vakgebieden zijn muziek, computervaardigheden en sociale vaardigheden. Kijk voor meer informatie op noordikscholen.nl.

Huiswerkklas

De huiswerkklas is er voor leerlingen die moeite hebben met het inplannen van huiswerk of niet goed weten hoe ze hun maak- of leerwerk moeten aanpakken en de huiswerkklas is bedoeld voor leerlingen die behoefte hebben aan een rustige plek om huiswerk te maken of te leren voor toetsen. Ook leerlingen die thuis niet de middelen of gelegenheid krijgen om huiswerk te maken en te leren kunnen zich hiervoor inschrijven. Kijk op noordikscholen.nl voor meer informatie.