Informatie vestiging C. van Renneslaan

Op deze pagina stellen we ons team voor, vindt u onze onderwijsresultaten ten opzichte van het landelijk gemiddelde, onze lessentabellen en onze lestijden. Ook informeren we u over de hoogte van de ouderbijdrage.

Ons team

V.l.n.r.:  L. Rodenstein, J. Langbroek en M.J. Rodrigues-Hemmink.

Schoolleiding
Per vestiging vormen de directeur en de teamleiders onderwijs samen de schoolleiding. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de vestiging en het onderwijsbeleid.

Vestigingsdirecteur
Dhr. J. Langbroek,  j.langbroek@noordik.nl

Teamleiders onderwijs
Mevr. L. Rodenstein, l.rodenstein@noordik.nl
Mevr. M.J. Rodrigues-Hemmink, m.rodrigues@noordik.nl

Directiesecretaresse
Mevr. A.E. Pas – de Jong r.pas@noordik.nl

Docenten
Namen en e-mailadressen van docenten kunt u vinden in de volgende lijst.

Onderwijsresultaten

Voor het meest recente overzicht van de onderwijsresultaten verwijzen we naar www.scholenopdekaart.nl. De link staat ook de website www.info.noordik.nl/kwaliteit.

Onderwijsproces en schoolklimaat

Wij hechten veel waarde aan de mening van onze leerlingen. In alle teams voeren de teamleiders klankbordgesprekken met de leerlingen. Daarnaast krijgen leerlingen in leerjaar 1 en leerjaar 3 vragenlijsten voorgelegd, waarin zij hun mening kunnen geven. Voor de brugklas en leerjaar 3 geldt dat ook voor de ouders.

Onderzoek leerlingtevredenheid vestiging C. van Renneslaan, voorjaar 2018

Domeinresultaat Van Renneslaanvmbo-scholen landelijk
Onderwijsproces
Aanbod6,475,94
Zicht op ontwikkeling en begeleiding7,116,92
Didactisch handelen7,126,34
Schoolklimaat
Veiligheid8,057,50
Pestindicator*9,439,04
Tevredenheid6,996,31

* Een hoge score op pestindicator betekent dat leerlingen het afgelopen schooljaar niet in aanraking zijn geweest met pestgedrag.

Aan het onderzoek hebben 441 scholen meegedaan met 85.577 leerlingen. Voor de vestiging van Renneslaan waren dat 281 leerlingen uit het eerste en derde leerjaar. Leerlingen zijn ten opzichte van landelijk zeer tevreden. Op alle bovenstaande domeinen behoren we volgens onze leerlingen tot de beste 20% van de VMBO-scholen in Nederland. De leerlingen geven aan zich veilig te voelen, zijn positief over de sfeer en de begeleiding door docenten en voelen zich thuis op school. Proberen het talent in elke leerling te vinden en dat door de leerling zelf te laten ontwikkelen, kenmerkt onze vestiging. 

Onderzoek oudertevredenheid vestiging C. van Renneslaan, voorjaar 2018

Domeinresultaat Van Renneslaanvmbo-scholen landelijk
Onderwijsproces
Aanbod7,407,24
Zicht op begeleiding7,337,08
Zicht op ontwikkeling7,226,99
Schoolklimaat
Veiligheid7,688,03
Pestindicator volgens ouders7,908,19
Kwaliteitszorg en ambitie
Verandwoording en dialoog6,456,44
Tevredenheid ouders8,097,78

Aan het onderzoek hebben 404 scholen meegedaan met 33.192 ouders. Voor de vestiging van Renneslaan waren dat 152 ouders/verzorgers van leerlingen uit het eerste en derde leerjaar. De ouders zijn positief over de begeleiding door de mentoren en docenten en de ontwikkeling van hun zoon/dochter wordt door de school goed begeleid (voldoende gesprekken, persoonlijke aandacht). Daarnaast waarderen de ouders de mogelijkheden tot talentontwikkeling. Op veiligheid en pestindicator zijn de ouders ten opzichte van landelijk kritischer. Hierover worden met ouders gesprekken over gevoerd en waar mogelijk maatregelen ondernomen.

Waardering van de Inspectie

De inspectie bezoekt alle VO-scholen ten minste eens in de vier jaar. Op 1 maart 2017 heeft de inspectie onze vestiging voor het laatst een bezoek gebracht. De inspecteurs waren te spreken over de gang van zaken op onze vestiging en gaven ons voor afdeling vmbo-B het basisarrangement. De rapportage kunt u op de site van de inspectie terugvinden. In het kort komt het erop neer dat wij een lerende organisatie zijn, die niet bang is om de vinger op de zere plek te leggen en hier dan actie op te zetten. Er worden veel interne data verzameld en verspreid onder de medewerkers, met als doel het onderwijs steeds weer te willen verbeteren. Over het AVA-traject (Aanpak Vmbo Anders) is de inspectie ook zeer te spreken. De differentiatie is een sterk onderdeel van de visie. Leerlingen leren op eigen niveau en in eigen tempo. Het werken aan de eigen leerbehoefte is het uitgangspunt. Ook over de zorg is de inspectie tevreden. “Een sterk systeem van zorg en begeleiding’’. Te denken valt aan het Pluspunt en het volgen van leerlingen via IZIS-lijsten. Daarnaast is er veel expertise binnen de school aanwezig.

Lestijden

Op school kennen we vaste lestijden. De lestijden en pauzes waren de afgelopen jaren als volgt ingedeeld, maar omdat we AVA schoolbreed hebben ingevoerd, is dit gewijzigd. Deze week publiceren we het actuele overzicht.

Onderbouw

1e lesuur08.30 – 09.20 uur
2e lesuur09.20 – 10.10 uur
3e lesuur10.10 – 11.00 uur
Pauze11.00 – 11.15 uur
4e lesuur11.15 – 12.05 uur
5e lesuur12.05 – 12.55 uur
pauze12.55 – 13.20 uur
6e lesuur13.20 – 14.10 uur
7e lesuur14.10 – 15.00 uur
8e lesuur*15.00 – 15.50 uur
* In leerjaar 1 wordt ernaar gestreefd om het 8e uur zo min mogelijk in te zetten
Bovenbouw
1e lesuur08.30 – 09.20 uur
2e lesuur09.20 – 10.10 uur
Pauze10.10 – 10.25 uur
3e lesuur10.25 – 11.15 uur
4e lesuur11.15 – 12.05 uur
pauze12.05 – 12.30 uur
5e lesuur12.30 – 13.20 uur
6e lesuur13.20 – 14.10 uur
Pauze14.10 – 14.25 uur
7e lesuur14.25 – 15.15 uur
8e lesuur*15.15 – 16.05 uur

In bijzondere situaties kunnen de lessen anders ingedeeld worden. Het inhalen van gemiste proefwerken en de gesprekken met mentoren of andere docenten vinden als regel na afloop van de lessen plaats. We verwachten van je dat je hiermee rekening houdt en geen afspraken maakt vóór 16.30 uur.

Ouderbijdrage

LeerjaarLeermiddelen en overigefaciliteitenAlgemene kostenexcursie-/ werkweekTotaal per schooljaar
Brugklas

36,00

69,00

55,00

160,00

Vmbo 2

36,00

58,00

60,00

154,00

Vmbo 3

39,00

58,00

165,00

262,00

Vmbo 4

50,00

75,00

30,00

155,00

Excursie- en werkweekfonds
Alleen excursies en werkweken waaraan alle leerlingen van een bepaald leerjaar deelnemen, zijn opgenomen in de ouderbijdrage.

Voor de volgende activiteiten brengen wij kosten in rekening:

Introductie voor de brugklas

€40,00

Excursie Vmbo 2

€25,00

Werkweek Vmbo 3

€165,00 (reeds gespaard €50,00)

Excursie Vmbo 4

€30,00

In klas 1 en 2 wordt gespaard voor de werkweek in klas 3. Aan zittenblijvers en instromers die met de werkweek meegaan, worden de volledige kosten van de werkweek in rekening gebracht.
Schema sparen werkweken schooljaar 2018/2019:
Klas 1 – € 15,00
Klas 2 – € 35,00
Een bezoek van een groep aan een beurs of een excursie voor een bepaald (examen)vak, bijvoorbeeld biologie, tekenen en handvaardigheid, wordt afzonderlijk in rekening gebracht.