Contact met ouders

Voor een goede schoolloopbaan van de leerlingen is het contact tussen ouders en school van groot belang. We hebben hiervoor onder andere de volgende zaken georganiseerd.

Kennismaken en op de hoogte blijven

In het begin van het schooljaar wordt u als ouder of verzorger op school uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst. Op de momenten waarop door de leerling keuzes moeten worden gemaakt tussen vakken of opleidingen, geeft de school tijdens voorlichtingsavonden informatie en is er overleg met ouders en/of leerlingen. Wij vinden dat bij advisering naast cijfers ook zaken als aanleg, motivatie, zelfstandigheid en concentratievermogen van de leerlingen een rol spelen.

Rapporten, cijferlijsten en 10-minuten gesprekken

Via het leerlingvolgsysteem Magister kunnen ouders inloggen om de cijfers en andere relevantie informatie in te zien. Minimaal een en maximaal drie keer (verschilt per vestiging) per jaar krijgen leerlingen een voortgangsrapport. Voorafgaand hieraan wordt de cijferlijst van elk leerling in een docentenvergadering besproken. Na de eerste, tweede en derde periode volgen er 10-minuten gesprekken. Ook deze frequentie verschilt per vestiging. Op die momenten is er de mogelijkheid een kort gesprek aan te vragen met een vakdocent (maximaal 2 per keer). Ouders ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. We willen u graag goed op de hoogte houden van de resultaten van uw kind.

Ouderklankbordgroep

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Er is sprake van onderwijsvernieuwingen en er vinden allerlei ontwikkelingen op een breed maatschappelijk terrein plaats. Ook u doet ervaring met onze school op. Daarom is het goed gebruik te maken van een ouderklankbordgroep. Ouders zitten op persoonlijke titel in een klankbordgroep. Het doel van een klankbordgroep is uitwisseling van informatie en gedachten die van belang zijn voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de omstandigheden binnen de school. De ouderklankbordgroep voert overleg met de schoolleiding.

Ouderlijk gezag, omgangsregeling en informatie

Op grond van artikel 377c Boek 1 BW heeft de niet met het gezag belaste ouder recht op ‘informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen’. Dit betekent dat als de school hierom wordt gevraagd, ze in principe gelijke informatie verschaft over een leerling aan ouders van wie de een wel en de ander niet met het ouderlijk gezag is belast. Een uitzondering hierop bestaat wanneer de school dit in strijd vindt met het belang van het kind. De wens van het kind om niet tot informatieverstrekking over te gaan, is hierbij niet alleen bepalend.

Persoonlijk contact

Er zijn allerlei mogelijkheden om persoonlijk contact op te nemen met medewerkers van de school. Ouders kunnen altijd telefonisch contact opnemen of mailen met de mentor, andere docenten, de teamleider en de vestigingsdirecteur. Ook kan er een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek met een van hen. De mentor en andere docenten zijn in het algemeen tijdens de lessen niet bereikbaar. U kunt dan via de schooladministratie vragen of de mentor of docent u zo spoedig mogelijk terugbelt.

Publicatie beeldmateriaal

Elk schooljaar wordt er beeldmateriaal gemaakt van allerlei activiteiten en lessituaties. Onder beeldmateriaal verstaan wij foto’s en filmpjes waarop personen (betrokkenen) te zien zijn. We gebruiken dit beeldmateriaal voor de website, maar soms ook voor foldermateriaal.

AVG
In de AVG wordt beeldmateriaal gekwalificeerd als bijzondere persoonsgegevens.  Aan het gebruik van bijzondere persoonsgegevens worden strikte eisen gesteld. Met betrekking tot beeldmateriaal publiceren we op korte termijn de afspraken die we hierover binnen Het Noordik hebben gemaakt.

Voor het gebruik van foto’s van uw kind in foldermateriaal, andere publicaties of op de website vragen wij u binnenkort via de digitale portal WIS Communicator om toestemming. Deze toestemming kunt u, om welke reden dan ook, weer intrekken. Ook voor de schoolfoto (portret) en de klassenfoto vragen wij afzonderlijk toestemming.

Klachtenregeling

Indien er zich op school een klacht voordoet, dan behoort deze op een passende manier te worden behandeld. Wij doen ons best het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, maar het blijft mensenwerk en het kan voorkomen dat er dingen misgaan. Wij staan open voor uw opmerkingen, suggesties en verbeteringen.

Klachten kunnen gaan over problemen met betrekking tot het onderwijs of de begeleiding van leerlingen. Ook zijn klachten denkbaar over het toepassen van strafmaatregelen, ongewenste intimiteiten, discriminerend gedrag, agressie, geweld of pesten. Als u een klacht met de school wilt bespreken, dan kunt u de procedure volgen zoals deze staat in de Klachtenregeling CSG Het Noordik.

Voor Het Noordik zijn naast de interne vertrouwenspersonen per vestiging ook nog twee externe vertrouwenspersonen aangesteld. Zij verrichten hun werk voor leerlingen en medewerkers van de school. Zij kunnen de klager advies geven over het al dan niet indienen van een klacht bij directie, landelijke klachtencommissie of bij politie/justitie.

De externe vertrouwenspersoon is:
Mw. M. Beerlage
Zij is bereikbaar via HumanCapitalCare.
HumanCapitalCare is een onafhankelijke adviesorganisatie voor gezondheidsmanagement en arbeidsomstandighedenzorg. Tel. (053) 750 43 48.
De interne vertrouwenspersonen per vestiging vindt u op het vestigingsspecfieke gedeelte onder ‘Zorg en aandacht’.