De inrichting van het onderwijs

Hoe is het onderwijs op CSG Het Noordik georganiseerd?
CSG Het Noordik is weliswaar een grote school, maar wij hebben gekozen voor een model van kleinschaligheid: de school telt tien afdelingen. De docenten en leerlingen maken deel uit van een van de tien afdelingsteams. Het afdelingsteam heeft ruimte om eigen beleid te maken. Dit beleid moet wel passen binnen de regelgeving van de overheid en de kaders die de directie vaststelt.

Het Noordik kent vier vestigingen:

Vestiging Noordikslaan (Almelo)
Hier zijn de vmbo-t/havo en de havo/vwo/gymnasium-brugklassen en de afdelingen havo, atheneum en gymnasium gehuisvest.

Vestiging Catharina van Renneslaan (Almelo)
Hier zijn de vmbo-brugklassen en de klassen 2, 3 en 4 vmbo ondergebracht.

Vestiging Vriezenveen
Het gebouw aan de Krijgerstraat biedt onderdak aan de brugklassers vmbo en vmbo-t/havo en de klassen 2, 3 en 4 vmbo.

– Vestiging Vroomshoop
In het gebouw aan de Linderflier zijn de vmbo-brug klassen, de vmbo-t/havo-brugklassen, de klassen 2, 3 en 4 vmbo en de klassen 1, 2 en 3 havo en atheneum gehuisvest.

Welke opleidingen kan uw kind op Het Noordik volgen?
Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) is een vierjarige opleiding die, zoals de naam al zegt, voorbereidt op het mbo. Leerlingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen na het behalen van het vmbo-diploma worden toegelaten tot havo 4. De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) is een vijfjarige opleiding die toegang geeft tot het hoger beroepsonderwijs. Na het met succes afronden van klas 3 kan uw kind instromen in het middelbaar beroeps onderwijs. Met het einddiploma en onder bepaalde voorwaarden kan hij ook doorstromen naar atheneum 5.
Het atheneum en gymnasium zijn zesjarige opleidingen en geven toegang tot de universiteit. Naast de vakken die het atheneum biedt, worden op het gymnasium ook de klassieke talen Grieks en Latijn gegeven. Uw kind kan bij ons tevens examen doen in de kunstzinnige vakken.

Hoe gaat het er in de brugklas aan toe?
In de eerste leerjaren van elke afdeling werkt uw kind aan de basisvorming. Hij moet voor elk vak van de basisvorming de vastgestelde kerndoelen bereiken. Natuurlijk doen niet alle leerlingen dat in dezelfde tijd en met dezelfde diepgang. Daarom onderscheiden wij in leerjaar 1 ‘dakpannen’ en maken wij in leerjaar 2 onderscheid tussen afdelingen.

De zes dakpannen in de brugklas zijn:
– Vmbo-B (basisberoepsgerichte leerweg)
– Vmbo-BK (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg)
– Vmbo-K/GT (kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en theoretische leerweg)
– Vmbo-T/H (theoretische leerweg/havo)
– Havo/vwo
– Gymnasium
Aan het eind van leerjaar 1 en/of 2 krijgt uw kind advies over zijn verdere schoolloopbaan.

Welke beroepsprofielen in het vmbo biedt Het Noordik aan?

Welke faciliteiten heeft uw kind tot zijn beschikking?
Het Noordik beschikt over diverse moderne voorzieningen waarvan uw kind gebruik kan maken. Op alle vestigingen zijn bijvoorbeeld (mobiele) computer lokalen, draadloos internet in het hele gebouw en een mediatheek/ studieruimte met de modernste communicatiemiddelen. Op de havo/vwo-vestiging (met uitzondering van de th-klassen) wordt er vanaf de brugklas gewerkt met de iPad. Op de vmbo-vestigingen wordt dit te zijner tijd ook ingevoerd en werken we met pilot-klassen. Verder zijn er goede voorzieningen voor sportieve en culturele activiteiten.

Zomerschool

CSG Het Noordik is samen met OSG Het Erasmus gestart met een Zomerschool. Leerlingen uit havo 3, 4 en vwo 3, 4 die hoogstwaarschijnlijk zouden blijven zitten, krijgen de kans om twee vakken te “repareren”. Of een leerling die kans krijgt, wordt beoordeeld in de docentenvergadering. Gedurende twee weken worden ze in deze vakken bijgespijkerd, waardoor ze alsnog aan de overgangsnormen voldoen. Beide scholen hopen daarmee het onnodig zittenblijven te voorkomen.Aanpak VMBO Anders (AVA)
Op de Van Renneslaan zijn wij in schooljaar 2016-2017 begonnen met een kopgroep AVA. In de aankomende jaren gaan wij het AVA-concept toepassen in het hele vmbo. Binnen AVA ontdek je wie je bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. En hoe beter we jou kennen, hoe beter we je kunnen begeleiden en voorbereiden op een diploma en een vervolgopleiding. Je krijgt een persoonlijke mentor die je iedere dag spreekt en die met jou op zoek gaat naar jouw talenten en interesses. Samen stippelen jullie een route uit hoe je jouw doelen kunt bereiken. Je leert plannen, samenwerken en creatief denken aan de hand van verschillende thema’s.

Bij AVA leer je doelen stellen, inzicht te krijgen in je eigen leerproces, keuzes maken, op eigen niveau & tempo werken, realistisch en contextrijk leren en je successen te vieren. Je krijgt persoonlijke aandacht, feedback en je gaat je werk evalueren. Daarnaast is er aandacht voor zingeving.

Uw kind leert ook buiten de schoolmuren
De school maakt onderdeel uit van de samenleving. Uw kind leert daarom niet alleen binnen de schoolmuren, maar ook daarbuiten. Wij stimuleren dit door regelmatig bedrijfsbezoeken, excursies en werkweken te organiseren. Kennismaken met kunst en cultuur is een essentieel onderdeel in de vorming van kinderen. Elk jaar wordt een aantal culturele voorstellingen binnen of buiten de school georganiseerd. Verder is er een toneelclub, een schoolorkest en een techniekclub. Ook worden er danswedstrijden, schoolavonden en sporttoernooien georganiseerd en elk jaar wordt er een vmbo-muziekdag gehouden.

Actief Burgerschap en Sociale Integratie
Actief Burgerschap en Sociale Integratie zijn beleidsprioriteiten van de overheid. Het spreekt voor zich dat het onderwijs hier direct bij betrokken wordt. Het Noordik bevordert actief burgerschap en sociale integratie door leerlingen kennis te laten maken met en te leren over de diversiteit in de samenleving.
Het Noordik heeft een lange traditie als het gaat om de plaats van leerlingen in de samenleving. In het schoolplan zeggen we onder meer: ‘We willen jongeren stimuleren om idealen na te streven. De combinatie van dromen, denken, durven en doen, levert voor hen de mogelijkheid zich in te zetten voor een wereld die van generatie op generatie met trots kan worden door gegeven.’ En onze missie sluit af met leerlingen ‘die alleen én samen met anderen verantwoording willen, kunnen en durven nemen voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame samenleving’.

In het onderwijsprogramma is ruimschoots aandacht voor de thematiek van actief burgerschap en sociale integratie. In de lessen geschiedenis, godsdienst, maatschappijleer en mens & maatschappij komen thema’s als levensbeschouwelijke stromingen, culturele diversiteit, vooroordelen en discriminatie, ethiek, internationalisering en globalisering aan de orde. Maar het gaat natuurlijk om meer dan alleen de lessen. Iedere vestiging van Het Noordik heeft een eigen en rijke historie wat betreft projecten en acties rondom actief burgerschap en sociale integratie. Dat varieert van rondleidingen in het Stadsmuseum door en voor leerlingen tot en met goededoelenacties ten behoeve van derdewereldlanden.
De school vervult een grote rol in de sociale samenhang van de maatschappij. In een wereld waarin individualisering niet alleen een groot goed is, maar ook de keerzijde ervan aan het licht komt, heeft Het Noordik het onderwijsprogramma een extra impuls gegeven om leerlingen te betrekken bij het belang van samenleven en samenwerken in de samenleving van de toekomst.

Maatschappelijke stage
In de maatschappelijke stage wordt actief burgerschap duidelijk zichtbaar. Op alle vmbo vestigingen van Het Noordik wordt maatschappelijke stage aangeboden. Leerlingen maken tijdens deze stage kennis met vrijwilligerswerk in instellingen, sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties.
Iedere vestiging van onze school heeft vormen van leerlingenparticipatie georganiseerd. Hetzij in leerlingklankbordgroepen, hetzij in leerlingenraden. Leerlingen worden daarmee betrokken bij het wel en wee in en rond de school. Ook dat is een vorm van actief burgerschap.

Theaterklas
Voor leerlingen in de brugklassen en de tweede en derde klassen van alle vestigingen bestaat de mogelijkheid hun talenten op het gebied van toneel en drama te ontwikkelen in de cursussen van de Theaterklas. De cursussen worden direct aansluitend op het reguliere lesprogramma aangeboden. Ze vinden plaats in de Talentenfabriek NAXT Stage (New Arts Xperience Twente), Kolthofsingel 15, 7602 EM Almelo (www.naxt.nl). Vanaf klas 4 en hoger start de acteursklas. De lessen in deze klas sluiten qua niveau aan op de vervolgopleidingen in de theaterwereld.

Expeditieonderwijs
Zelf van begin tot eind een ontwikkelingsproject voorbereiden en uitvoeren om concreet hulp te kunnen bieden aan mensen in ontwikkelingsgebieden. Dat is de kern van het expeditieonderwijs van Het Noordik. Op de vestigingen Noordikslaan, C. van Renneslaan en Vriezenveen worden ieder schooljaar expeditieteams samengesteld. De leerlingen gaan op zoek naar sponsors, zetten acties op touw en geven voorlichting over de projecten. Uiteindelijk gaan ze zelf op reis om terplekke de handen uit de mouwen te steken. Afgelopen schooljaar werden projecten bezocht in Suriname, Sri-Lanka, Cambodja en Wit-Rusland. Uniek in de expeditie Wit-Rusland was afgelopen jaar de uitwisseling, waarbij ouders van onze leerlingen als gastgezin fungeerden, de leerlingen zes weken lang onderwijs hebben gevolgd op Het Noordik en kennis hebben gemaakt met de Nederlandse cultuur.

Topsport Talentschool
Het Noordik is een Topsport Talentschool. Op een Topsport Talentschool kan uw kind als erkend topsporttalent sporten en leren goed combineren.