Inspraak en betrokkenheid

Medezeggenschapsraad
Leerlingen, personeel en ouders kunnen invloed uit oefenen op het schoolbeleid. Dat kan via de medezeggenschapsraad die advies- of instemmingsrecht heeft bij belangrijke besluiten van het bestuur. De rechten van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in het Reglement Medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit drie geledingen, namelijk personeel, ouders en leerlingen. De medezeggenschapsraad vergadert acht keer per jaar over onder meer de volgende onderwerpen: onderwijskundige vernieuwingen, onderdelen van het personeelsbeleid en het financiële beleid, schoolplan, lessentabel en de schoolgids. Het Reglement Medezeggenschapsraad kan opgevraagd worden bij het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@noordik.nl. Kijk voor meer informatie over de MR op deze website onder ‘Ouders Noordik’.

Ouderklankbordgroep
Elke Noordikvestiging heeft een eigen ouderklankbordgroep,  die is samengesteld uit ouders van leerlingen. Ouders zitten op persoonlijke titel in een klankbordgroep. Het doel van een klankbordgroep is uitwisseling van informatie en gedachten die van belang zijn voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de omstandigheden binnen de school. De ouderklankbordgroep voert overleg met de schoolleiding.

Leerlingenraad
Op elke vestiging van CSG Het Noordik is een leerlingenraad actief, die opkomt voor de belangen van leerlingen. De raad vergadert regelmatig en op de agenda staan thema’s als leefbaarheidsregels, gang van zaken op de vestiging en kantinevoorzieningen. De leerlingenraad wordt begeleid door een docent. De leerlingenraad heeft regelmatig overleg met de schoolleiding.

Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. Hierin staat informatie over het aantal proefwerken dat in een week gegeven mag worden, het recht om proefwerken te mogen inzien, de plicht die leerlingen hebben om zich te houden aan leefbaarheidsregels, etc. Het leerlingenstatuut ligt bij de vestigingsdirectie en op de vestigingsadministratie ter inzage. Het statuut is ook terug te vinden op de website onder ‘afspraken’ bij de vestigingsspecifieke informatie.