Ouderbijdrage

Wat kost het?

De school brengt kosten in rekening voor leermiddelen en overige faciliteiten, algemene kosten en excursies en werkweken. Samen noemen wij dit de ouderbijdrage. Wij doen ons best om de kosten zo laag mogelijk te houden. De (oudergeleding van de) medezeggenschapsraad heeft vooraf ingestemd met de hoogte en bestemming van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig en toelating tot de school wordt niet afhankelijk gesteld van de betaling van de ouderbijdrage. U heeft de mogelijkheid een keuze te maken uit de verschillende voorzieningen van de ouderbijdrage. Wanneer u ervoor kiest om voor bepaalde voorzieningen niet te betalen, houdt u er dan rekening mee dat uw kind geheel of gedeeltelijk van deze voorziening(en) uitgesloten kan worden.

De ouderbijdrage 2018-2019 bestaat uit:

• Leermiddelen en overige faciliteiten: leesgeld mediatheek, bijdrage computergebruik, printen en kopieren voor schoolgebruik, bijdrage auteursrecht voor kopij/muziek, gebruiksmaterialen voor beeldende vorming, techniek en praktijkvakken.

• Algemene kosten: huur kluisje, scholierenverzekering, culturele activiteiten en sportdagen, activiteitenweek en projectweek, bijdrage voor de Cultuurkaart, schoolavond(en), schoolpas, examenkosten, vieringen en andere evenementen.

• Het excursie- en werkweekfonds: activiteiten die per leerjaar worden georganiseerd, zoals oriëntatiedagen, werkweken en leerjaargebonden excursies.

Huur kluisje

De betaling van de huur van de kluisjes is opgenomen in de ouderbijdrage. De huur bedraagt € 8 per jaar. De borg wordt in de brugklas opgenomen in de ouderbijdrage en bedraagt eenmalig € 10. Aan het einde van de schoolloopbaan van de leerling wordt de borg door de conciërge contant terugbetaald aan de leerling. Voor elke leerling is een kluisje beschikbaar.

Excursie- en werkweekfonds

Alleen excursies en werkweken waaraan alle leerlingen van een bepaald leerjaar deelnemen, zijn opgenomen in de ouderbijdrage. Voor een bezoek van een groep aan een beurs of een excursie voor een bepaald (examen)vak, bijvoorbeeld voor aardrijkskunde, biologie, CKV, Duits en handvaardigheid, wordt afzonderlijk een bijdrage gevraagd. Op het vestigingsspecifieke deel van deze online schoolgids geven wij de kosten per leerjaar en per gekozen studierichting aan.

Gratis schoolboeken

U hoeft geen schoolboeken meer te huren of te kopen. De school zorgt voor gratis schoolboeken. Onder gratis schoolboeken vallen leerboeken, werk boeken, projectboeken en tabellenboeken, examen trainingen en examenbundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s en licentiekosten van digitaal lesmateriaal. Atlassen, woordenboeken, rekenmachines en agenda’s zijn niet gratis. Ook zaken als laptops, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen en dergelijke zijn en blijven voor rekening van de ouders.

Regels voor gebruik boeken

• De boeken zijn eigendom van de school en worden aan de leerling in bruikleen gegeven.
• De boeken moeten direct na ontvangst gekaft worden en aan het einde van het schooljaar of bij een eerder vertrek ongekaft worden ingeleverd.
• Werkboeken waarin wordt geschreven hoeven niet te worden ingeleverd.
• Bij beschadiging of vermissing moeten de kosten van herstel of vervanging betaald worden.
• Na ontvangst van de boeken dient u deze direct te controleren. Klachten over ontvangen boeken kunt u binnen 14 dagen na ontvangst melden bij de conciërge.

Betalen ouderbijdrage

Voor de betaling van de ouderbijdrage maken wij gebruik van het digitale portaal WIS Collect.

Hoe werkt het?

U ontvangt een e-mail via no-reply@wiscollect.nl op het bij ons bekende e-mailadres in Magister. In iedere e-mail staat een link naar uw persoonlijke en beveiligde omgeving binnen WIS Collect. In deze omgeving ziet u alle facturen met betrekking tot de schoolkosten. Hierin kunt u ook aangeven of u akkoord gaat met de ouderbijdrage. Wanneer u meerdere kinderen op CSG Het Noordik heeft, ziet u de facturen van al uw kinderen.

Hoe betaalt u de ouderbijdrage?

De facturen kunnen direct via iDEAL worden betaald. U kunt ook kiezen voor betaling via een handmatige bankoverschrijving.

Betalen in termijnen

U kunt de ouderbijdrage ook gespreid betalen. U kunt kiezen voor een betaling in één termijn of drie termijnen. Wanneer u in meer dan drie termijnen wilt betalen, kunt u hiervoor contact opnemen met de heer T. van der Kloet, via  schoolkosten@noordik.nl of telefonisch, (0546) 58 14 48.

Andere schoolkosten

Ook andere schoolkosten, zoals kosten voor extra excursies, spaarregelingen voor schoolreizen, die niet in de ouderbijdrage zijn opgenomen, brengen wij in rekening via WIS Collect.

Tegemoetkoming

Het bestuur kan slechts in zeer bijzondere gevallen aan ouders die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten een gedeeltelijke ontheffing verlenen. Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk worden ingediend bij medewerker financiën T.S. van der Kloet. U kunt mailen naar t.vanderkloet@noordik.nl.

Schoolongevallenverzekering

Het bestuur heeft in verband met werkweken, excursies e.d. voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten in verband met het oplopen van lichamelijk letsel. De schoolongevallenverzekering dekt geen materiële schade. Het bestuur sluit geen reisverzekering af voor werk weken en excursies. Leerlingen zijn dus niet verzekerd voor materiële schade zoals verlies van bagage, brillen, fotocamera, mobiele telefoon en dergelijke. Wanneer u zelf geen doorlopende reisverzekering heeft afgesloten, adviseren wij u om in ieder geval voor de werkweek een aparte reisverzekering af te sluiten.

Verzekerde bedragen

De verzekerde bedragen zijn (maximaal):

in geval van overlijden door een ongeval € 12.500
in geval van blijvende invaliditeit door een ongeval € 60.000
Geneeskundige behandeling en verpleging ten gevolge van een ongeval € 3.000
Tandbeschadiging ten gevolge van een ongeval per element € 3.000

Schade

De school is niet verzekerd tegen schade die aan eigendommen van leerlingen wordt toegebracht. Herstel van schade toegebracht door leerlingen komt voor rekening van de ouders. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan in bewaring gegeven goederen. Er zijn voldoende mogelijkheden voor het huren van een kluisje, waarin kostbaarheden (bijvoorbeeld tijdens een gymles) kunnen worden opgeborgen. Iedere leerling wordt dringend aangeraden een kluisje te huren. De verhuur wordt geregeld door de conciërges.

Een verzekering is van kracht vanaf een uur voor schooltijd tot een uur na schooltijd en tijdens excursies en werkweken die in schoolverband plaatsvinden. Ook voor leerlingen die stage lopen, geldt deze verzekering, mits er een stagecontract is getekend. Voor een schadeformulier kunt u terecht bij de administratie.