Passend onderwijs

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen, die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. De onderwijsbehoefte van de leerling staat hierbij centraal. Belangrijk motto voor ons is: geen kind tussen wal en schip.

Samenwerkingsverband
CSG Het Noordik is aangesloten bij het samenwerkingsverband SWV 23-01 VO. Het samenwerkingsverband zet zich in voor alle leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Almelo. Afhankelijk van de hulpvraag van de leerling is er een passende plek op Het Noordik of op een andere school binnen ons samenwerkingsverband.

Zorgplicht

Wanneer een leerling wordt aangemeld en extra ondersteuning nodig heeft, is het de taak van Het Noordik om een passende plek te zoeken. Dit kan zijn op:

• Het Noordik, eventueel met extra ondersteuning in de school of in de klas.
• een andere reguliere school in de regio.
• een tijdelijke plaatsing op tussenvoorziening De Schakel.
• een tijdelijke plaatsing op Rebound-plus.
• het (voortgezet) speciaal onderwijs (VSO).
• een tijdelijke plaatsing op De Link. Dit is de zogenaamde verzuimklas.

De Schakel

Het SWV 2301 Almelo heeft per 1 augustus 2015 een bovenschoolse tussenvoorziening gevonden. Hierin is een aantal kortdurende en meer langdurende leertrajecten (arrangementen) opgenomen, waar de leerling naar toe gaat. Het streven is om na enige tijd weer terug te keren naar de school, waar hij of zij stond ingeschreven. Dit heet de Schakel. Binnen De Schakel worden er trajecten aangeboden voor die leerlingen, die nog enige tijd structuur nodig hebben en voor wie het beter is om te werken in een kleinere setting om vervolgens in het voortgezet onderwijs goed te kunnen functioneren. De leerlingen kunnen maximaal twee jaar gebruik maken van dit arrangement en daarna instromen in het regulier voortgezet onderwijs of indien beter passend in het VSO.

Rebound-plus

Naast de Schakel kunnen we gebruik maken van Rebound-plus. Binnen de Rebound-Plus worden leerlingen begeleid, die enige tijd ondersteuning nodig hebben bij motivatie- en gedragsverandering, herstel van verhoudingen, verbetering van de leerhouding en het inhalen van leerachterstanden. De Rebound-Plus richt zich op leerlingen
• die gedragsproblemen of ontspoord gedrag laten zien.
• met problemen, gerelateerd aan de eigen leerproblematiek.
• die langdurig verzuim laten zien door psychische of somatische klachten.
• die overbelast zijn of problemen hebben van uiteenlopende aard.

Pluspunt

Voor leerlingen die extra ondersteuning op Het Noordik nodig hebben, zijn er op alle vestigingen zogeheten Pluspunten opgezet. In deze Pluspunten is er extra ondersteuning voor de leerling, de docenten en de teams. Orthopedagogen, onderwijsbegeleiders en coördinatoren van het Schoolondersteuningsteam werken hierin samen met leerlingen, ouders en de mentor/coach. Doel is om de meest passende ’leerroute’ voor deze leerlingen te zoeken, zodat zij toch hun diploma kunnen halen.

Basisondersteuning, niveau 1

Basisondersteuning is bedoeld voor leerlingen die wel in staat zijn om een diploma te halen, maar niet zonder ondersteuning. Een sterke basis is noodzakelijk om de ondersteuningsvragen van leerlingen, ouders en docenten te kunnen beantwoorden. Elke vestiging heeft om die reden  een Schoolondersteuningsteam. (SOT)

Binnen de basisondersteuning gaat het veelal om lichte ondersteuningsvormen. Deze zijn gericht op leeren ontwikkelingsachterstanden, (ortho) pedagogische en (ortho)didactische programma’s op het gebied van sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen, fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, zorg en ondersteuning in samenwerking met ander hulpverlenende instanties.

Extra ondersteuning, niveau 2

Mocht er meer ondersteuning nodig zijn dan de basisondersteuning, dan spreken we van extra ondersteuning. Binnen Het Noordik worden hiervoor Pluspunten of Trajectklassen ingezet. Hiervan kunnen leerlingen tijdelijk gebruik maken voor hun schoolse of persoonlijke ontwikkeling. Hierbij is vaak een onderwijsbegeleider of een orthopedagoog betrokken.

Tussenvoorziening, niveau 3

Een tussenvoorziening is ook een vorm van extra ondersteuning. Het verschil met niveau 2 is dat de voorziening buiten de school plaats vindt (bovenschoolse voorziening). In de tussenvoorziening ontvangt de leerling dagelijks lessen van meer gespecialiseerde en zo mogelijk vaste docenten. De tussenvoorziening heeft als doel de leerling waar mogelijk terug te plaatsen op de eigen school. Als blijkt dat dat geen optie is, wordt een leerling begeleid naar een andere VO-school of VSO-school (voortgezet speciaal onderwijs), die beter bij de leerling past.