Informatie vestiging Vroomshoop

Op deze pagina stellen we ons team voor, vindt u onze onderwijsresultaten ten opzichte van het landelijk gemiddelde, onze lessentabellen en onze lestijden. Ook informeren we u over de hoogte van de ouderbijdrage.

Ons team

Schoolleiding
Per vestiging vormen de directeur en de teamleiders onderwijs samen de schoolleiding. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de vestiging en het onderwijsbeleid.

Vestigingsdirectie
Dhr. P.B.M. Wigman, vestigingsdirecteur, p.wigman@noordik.nl

Teamleiders onderwijs
Dhr. M. Meijerink, m.meijerink@noordik.nl
Dhr. R. Schipper, r.schipper@noordik.nl

Teamleider ondersteuning
Mevr. T. van Nederpelt, t.vannederpelt@noordik.nl

Docenten
Namen en e-mailadressen van docenten kunt u vinden in de volgende lijst

Onderwijsresultaten

Onderwijsresultaten

Voor het meest recente overzicht van de onderwijsresultaten verwijzen we naar www.scholenopdekaart.nl. De link staat ook de website www.info.noordik.nl/kwaliteit.

Onderwijsproces en schoolklimaat

Wij hechten veel waarde aan de mening van onze leerlingen. In alle teams voeren de teamleiders klankbordgesprekken met de leerlingen. Daarnaast krijgen leerlingen in leerjaar 1, leerjaar 3 en de examenklassen vragenlijsten voorgelegd, waarin zij hun mening kunnen geven. Voor de brugklas en leerjaar 3 geldt dat ook voor de ouders.

Onderzoek leerlingtevredenheid vestiging Vroomshoop, voorjaar 2018

Domeinresultaat Vroomshoopvmbo-scholen landelijk
Onderwijsproces
Aanbod6,215,94
Zicht op ontwikkeling en begeleiding7,556,92
Didactisch handelen6,786,34
Schoolklimaat
Veiligheid7,827,50
Pestindicator*9,269,04
Tevredenheid6,796,31

* Een hoge score op pestindicator betekent dat leerlingen het afgelopen schooljaar niet in aanraking zijn geweest met pestgedrag.

Aan het onderzoek hebben 441 scholen meegedaan met 85.577 leerlingen. Voor de vestiging Vroomshoop waren dat 321 leerlingen uit het eerste, derde en vierde leerjaar. De leerlingen zijn tevreden over de docenten en de begeleiding door de mentoren. Het onderwijs biedt de leerlingen voldoende uitdaging. De leerlingen geven aan zich veilig te voelen. De waardering binnen het schoolklimaat laat zien dat de leerlingen zich gezien voelen en met plezier naar school gaan.

Onderzoek oudertevredenheid vestiging Vroomshoop, voorjaar 2018

Domeinresultaat Vroomshoopvmbo-scholen landelijk
Onderwijsproces
Aanbod7,647,24
Zicht op begeleiding7,887,08
Zicht op ontwikkeling7,596,99
Schoolklimaat
Veiligheid8,098,03
Pestindicator volgens ouders8,058,19
Kwaliteitszorg en ambitie
Verandwoording en dialoog6,706,44
Tevredenheid algemeen8,367,78

Aan het onderzoek hebben 404 scholen meegedaan met 33.192 ouders. Voor de vestiging Vroomshoop waren dat 70 ouders/verzorgers van leerlingen uit het eerste en derde leerjaar.

De ouders zijn zeer tevreden over de leerlingbegeleiding en de persoonlijke aandacht van docenten en de mentor. De ouders vinden dat de school voldoende mogelijkheden biedt voor talentontwikkeling. Ouders geven aan dat de sfeer op school goed is en dat hun kind zich veilig voelt. Ouders typeren de school als kleinschalig, betrokken, korte lijnen en er wordt serieus naar de ouders geluisterd. We zijn trots dat we van de ouders voor de algemene tevredenheid een 8,36 krijgen.

Waardering van de Inspectie
De inspectie bezoekt alle VO-scholen ten minste eens in de vier jaar. Vroomshoop heeft het basistoezicht, alle domeinen zijn in tijdens het laatste bezoek in 2015 voldoende bevonden. De rapportage vindt u op de site van de inspectie. “We concluderen dat de school een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. We constateren dat de school een goede analyse heeft gemaakt van de resultaten van alle afdelingen en goede verbeteringen in gang heeft gezet. Kwaliteitszorg en onderwijsproces: De sfeer in de lessen is overwegend goed. Ook de uitleg van de docenten is vrijwel altijd in orde, de uitleg is begrijpelijk en relevant. De ontwikkeling van het onderwijs heeft veel aandacht van de schoolleiding en het team.”

Lestijden

1e lesuur08.10 – 09.00 uur
2e lesuur09.00 – 09.50 uur
Pauze09.50 – 10.05 uur
3e lesuur10.05 – 10.55 uur
4e lesuur10.55 – 11.45 uur
pauze11.45 – 12.15 uur
5e lesuur12.15 – 13.05 uur
6e lesuur13.05 – 13.55 uur
Pauze13.55 – 14.10 uur
7e lesuur14.10 – 15.00 uur
8e lesuur*15.00 – 15.50 uur
Op de dinsdag wordt het achtste lesuur gebruikt voor vakbegeleiding. Op dinsdagmiddag zijn er docenten vergaderingen. Het lesrooster ziet er dan zo uit
1e lesuur08.10 – 08.55 uur
2e lesuur08.55 – 09.40 uur
3e lesuur09.40 – 10.25 uur
Pauze10.25 – 10.40 uur
4e lesuur 10.40 – 11.25 uur
5e lesuur11.25 – 12.10 uur
pauze12.10 – 12.40 uur
6e lesuur12.40 – 13.25 uur
7e lesuur13.25 – 14.10 uur
8e lesuur14.10 – 14.55 uur

In uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld tijdens de rapportvergaderingen, kunnen de lessen anders ingedeeld worden. Het inhalen van gemiste proefwerken en de gesprekken met mentoren of andere docenten vinden in de regel na afloop van het laatste lesuur plaats. We verwachten van je dat je hiermee rekening houdt en geen afspraken maakt vóór 16.05 uur.

Lessentabel

Hieronder publiceren wij spoedig de nieuwe lessentabel.

Ouderbijdrage

LeerjaarLeermiddelen en overigefaciliteitenAlgemene kostenBijdrage bruikleen iPadexcursie-/ werkweekTotaal per schooljaar
Brugklas

36,00

69,00

55,00

160,00

brugklas havo/vwo

36,00

69,00

50,00

55,00

210,00

Vmbo 2

36,00

58,00

55,00

149,00

havo/atheneum 2

36,00

57,00

50,00

68,00

211,00

Vmbo 3

39,00

58,00

130,00

227,00

havo 3

38,00

57,00

63,00

158,00

atheneum 3

33,00

57,00

63,00

152,00

Vmbo 4

50,00

75,00

40,00

165,00

Bruikleen iPad havo/vwo brugklas
Leerlingen in de brugklas behoren in het kader van het ICT-rijk onderwijs van Het Noordik in het bezit te zijn van een iPad. De leerlingen in de brugklas ontvangen een iPad in bruikleen. Voor de bruikleen van de iPad wordt een bijdrage van € 50 per jaar gevraagd. Voor de meest voorkomende vragen over ICT-rijk onderwijs en de iPad kunt u de website www.ictrijkonderwijs.nl raadplegen.

Excursie- en werkweekfonds
Alleen excursies en werkweken waaraan alle leerlingen van een bepaald leerjaar deelnemen, zijn opgenomen in de ouderbijdrage.

Voor de volgende activiteiten brengen wij kosten in rekening:

Kampeerweek voor de brugklas

40,00

Excursie godsdienst h/v 2

15,00

Excursie h/v 2

15,00

Excursie Hoge Veluwe h/v 3

13,00

Excursie Westerbork h/v 3

17,00

Veldwerkdag AK h/v 3

3,00

Excursie vmbo 2

20,00

Werkweek vmbo 3

130 (reeds gespaard 50,00)

Excursie laatste schooldag vmbo 4

40,00

In de verschillende leerjaren wordt gespaard voor de werkweek in klas 3. Voor de werkweek Zuid-Limburg wordt een aanvullend bedrag gevraagd. Zittenblijvers en leerlingen die in klas 3 instromen dienen de volledige kosten van de werkweek te betalen, eventueel verminderd met een gespaard bedrag.
Schema sparen werkweken schooljaar 2018/2019:
  • Klas 1 15,00
  • Klas 2 35,00
Een bezoek van een groep aan een beurs of een excursie voor een bepaald (examen)vak, bijvoorbeeld biologie, tekenen en handvaardigheid, wordt afzonderlijk in rekening gebracht.